Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Falulteti i Shkencave te Natyres
 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Matematikë

Profili: Matematikan

Viti i parë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Analizë Matematike 1
2- Algjebër 1
3- Gjeometri Analitike
4- Matematikë Elementare 1
5- Gjuhë e Huaj
6- Edukatë Fizike

Viti i dytë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Analizë Matematike 2
2- Algjebër 2
3- Fizikë
4- Psikologji
5- Gjuhë e Huaj
6- Edukatë Fizike

Viti i tretë (Profili 5 vjeçar)
(26 javë mësimore, 2 semestra)
1- Algjebër 3
2- Informatikë
3- Ekuacione Diferenciale
4- Teori e masës dhe e integrimit
5- Teori e funksioneve të ndryshores komplekse
6- Programim Matematik

Viti i katërt (Profili 5 vjeçar)
(26 javë mësimore, 2 semestra)
1- Gjeometri e lartë
2- Teori e Probabiliteteve
3- Statistikë Matematike
4- Topologji
5- Teori e Grafeve dhe e Rrjetave
6- Analizë Numerike
7- Histori e Mendimit Matematik

Viti i pestë (Profili 5 vjeçar)
(24 javë mësimore, 2 semestra)
1- Analizë funksionale
2- Metoda numerike për EDDP
3- Gjeometri Diferenciale
4- Kurs Special 1
5- Kurs Special 2
6- Kombinatorikë
7- Proçese rasti

Në vitin e katërt dhe të pestë studentët zhvillojnë një praktikë profesionale prej katër javësh në secilin vit.

Shkolla Pasuniversitare
Pranë Departamentit të Matematikës funksionon shkolla pasuniversitare në drejtimet e mëposhtëme:
1- Topologji dhe Analizë Funksionale
2- Probabilitet, Statistikë dhe Zbatime
3- Analizë Numerike
4- Algjebër
5- Kërkime Operacionale

Fak. i Shkencave të Natyrës

Shërbimi Universitar Botanik

Biologji

Kimi

Informatikë

Matematikë

Fizikë

Farmaci 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003